കദാരം കൊണ്ടാൻ പ്രസ് മീറ്റ് തമാശകൾ പറഞ്ഞു വിക്രം ; വീഡിയോ കാണാം

കദാരം കൊണ്ടാൻ സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ വിക്രം തമാശകൾ പറഞ്ഞു പ്രസ്സ് മീറ്റ് രസകരമാക്കി. തമിഴിൽ ഏറ്റെടുത്ത വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ താമസിക്കാതെ ഉണ്ടാകുമെന്നും വിക്രം പറഞ്ഞു.

വീഡിയോ കാണാം