2016ൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു

2016ൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിക്ക് സത്യമല്ലെന്ന വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു.മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ഷൂരി 2016ൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് സത്യമല്ലന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു . 2016ൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന്റെ വീഡിയോ കാണാം